Karoliina Kähönen

Yritystuet eivät ole tehottomia vaan jopa haitallisia

Yle uutisoi joulukuussa 2018 suorien yritystukien lisääntymisestä. Useat yritykset vähentää tehottomia yritystukia ovat jääneet poliittisten agendojen jalkoihin ja epäonnistuneet. Vuosikymmenien ajan muodostunut yritystukijärjestelmä nähdään nykyisin sekavana, monitahoisena ja hallinnollisesti raskaana. Yritystukia ja verotukia on käytetty erilaisten sektoritavoitteiden saavuttamisen välineinä ja järjestelmä on rakentunut erillisten päätösten pohjalta ratkaisuna yksittäisiin ongelmiin.

Tukiin ja niiden hallinnointiin käytettyjen julkisten resurssien määrä on kasvanut voimakkaasti. Lähes 10 prosenttia suomalaisista yrityksistä on joka vuosi erilaisten yritystukien piirissä. Vuotuinen verotukien ja suorien tukien yhteispotti vaihtelee laskentatavasta 4,1 miljardista eurosta laajimmin tulkittuna jopa 25 miljardiin euroon vuodessa. Sen sijaan tukien kustannuksista, hyödyistä ja vaikuttavuudesta ei ole kattavaa tietoa. 

Luotettavaa tutkimusta yritystukien vaikutuksista on useiden tutkijoiden mielestä hyvin vähän (mm. Vatt, Etla, Tem). Vain osalle yritystuista löytyy taloustieteellisiä uskottavia perusteita. Voidaan aidosti pohtia sitä, tukeeko yritystukijärjestelmä vanhoja rakenteita? Kohdistuvatko tuet olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen?

Taloudellisesti vaikeina aikoina säilyttävät ja ylläpitävät tuet ovat perusteltuja väliaikaisesti. Ne eivät kuitenkaan edistä talouden uudistumista ja saattavat toimia päinvastaiseen suuntaan. Osat yritystuista saattavat olla jopa haitallisia hyvinvoinninkehityksen kannalta. Yritystuet ovat suuntautuneet koko ajan enemmän säilyttämistä kuin uudistamista edistäviin tukiin. Elinkeinorakennetta uudistavia tukia on vain 10 prosenttia kaikista yritystuista. Kilpailukykyä ylläpitäviä tukia on valtaosa tukipotista. Yritystuista merkittävin kilpailukykyä ylläpitävä ja toimintaa turvaava tukiryhmä ovat erilaiset energiatuet. Näiden tietojen valossa on helppo ajatella, että tukien hyödyllisyyden perkaus olisi tarpeellinen toimenpide!

Yritystukia on suunnattava asteittain yritysten uusiutumista tukevaan suuntaan

Yritystukia tulisi tulevaisuudessa olla nykyistä vähemmän. Tavoiteltavaa olisi, että yritystuet eivät vääristäisi ratkaisevasti kilpailua ja yritystukien panopistettä siirrettäisiin yritysten uudistamisen tukemiseen. Itse asiassa nykyistä 10 prosenttia koko yritystuista sijoitettuna elinkeinorakenteen uudistamiseen voi pitää häpeällisenä.

Järkevä johtopäätös on todennäköisesti se, että muutos toteutetaan asteittain pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin tuottavuutta edistäviä yritystukia ovat tuet, jotka kannustavat yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja ottamaan käyttöön edistyksellisimpiä tuotantotapoja ja – välineitä. Mutta tämä muutos on aloitettava mahdollisimman pian.

Voidaanko yritystukia karsia? 

Lähtökohtana yritystukien arvioinnissa on niiden toimivuus ja se, mitä ne huonoimmillaan aiheuttavat. Korjaavatko yritystuet rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyyttä? Parantavatko ne aidosti talouden uusiutumista ja kilpailua? Entä innovaatiot, kasvu ja tuottavuus? Vai haittaavatko yritystuet aitoa kilpailua ja jopa estävät uusien ideoiden tulon markkinoille?

Toivottavana kehityssuuntana on, että yritysrahoitusmarkkinat toimisivat siten, ettei julkisille tukimekanismeille olisi tarvetta tai että tarve olisi nykyistä huomattavasti vähäisempi. 

Mitä yritystukia voisi karsia? Useissa maissa on päädytty arvioon, jonka mukaan noin kolmasosa arvioiduista verotuista pitäisi lakkauttaa, koska niiden alkuperäinen tarkoitus on hämärtynyt, ne ovat muuten tehottomia tai huonosti vaikuttavia. 

Tutkimuskirjallisuudessa investointituilla ei ole merkittäviä vaikutuksia kokonaistuottavuuteen. Useat investoinnit kasvattavat työn tuottavuutta viiveellä ja esim. tuotantotoiminnan laajentaminen ei välttämättä vaikuta yrityksen työn tuottavuuteen mitenkään. Parhaimmillaan oikein kohdennetuilla tuilla luodaan pitkän aikavälin tuottavuuskasvua (T&K-tuet). 

Tai pystyisimmekö saamaan koko valtaisan energiatukijärjestelmän remonttiin asteittain? VATT:n mukaan energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukset vesittävät kannustimet parantaa energiatehokkuutta – mitä suurempi energiankulutus on suhteessa jalostusarvoon, sitä suurempi on energiaveron palautus ja pienempi lopullinen energiaveroaste. Tutkimuksessa VATT:n johtopäätös on, että tuki ei paranna yritysten kilpailukykyä. Tämä ei aivan välttämättä pidä paikkaansa, koska energiaintensiivisten yritysten kilpailijat ovat muissa maissa – ja näissä maissa on samanlaiset energiatuet, jopa paremmat. Toisaalta esimerkiksi sahateollisuus syyttää, että sivuvirtansa, kuten sahanpuru ja kuru, eivät käy kaupaksi, koska energiapuuta tuetaan verovaroin.

Suunta ei energiatukien osalta näytä hyvältä. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan sisällä on voimakasta siirtymistä innovaatiopolitiikan panostuksista alue- ja energiapoliittisiin toimiin. Energiapolitiikan määrärahat kasvavat 81,0 miljoonaa euroa, 383,4 miljoonasta eurosta 464,5 miljoonaan euroon. Tukipolitiikan kokonaiskentässä innovaatiopolitiikan suhteellinen rooli on heikentynyt selvästi viime vuosina. (VATT, 2016) Lisäksi energiaintensiivisen teollisuuden verotuet muodostavat myös huomattavan erän energiatukikategoriassa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan luokkien ulkopuolella.

Suomessa pitäisi miettiä sitä, että tukien on oltava aina väliaikaisia. Jatkuva tuen tarve merkitsee tehottoman toiminnan tukemista. Tämä johtaa talouden uusiutumisen hidastumiseen. Tukien jakaminen yrityksille, joiden tuottavuus on suhteellisen alhainen saattaa saada ne pysymään markkinoilla pidempään kuin ilman tukia. Tämä estää markkinaosuuksien siirron tehokkaammille yrityksille. 

Tietyn tavoitteen edistämisessä tulisi miettiä eri instrumenttien tarkoituksenmukaisuutta ja kustannustehokkuutta laajasti (mm. sääntelyn kehittäminen, kilpailullisuuden lisääminen, omistusjärjestelyt, innovatiiviset julkiset hankinnat, kokeilutoiminta) ja vasta viimeisenä keinona tulisi harkita yritystuen käyttöönottoa. 

Tukien pitäisi auttaa luomaan uusia markkinoita, uusia palveluja ja uusia tuotteita. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat